Spolek rodičů a přátel ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov

Stanovy

I.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku je Spolek rodičů a přátel ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov.
2. Zkratka názvu spolku je SRP ZŠ Neveklov. 3. Sídlem Spolku je Školní 301, 257 56 Neveklov.


II.
Úvodní ustanovení
1. Spolek rodičů a přátel ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov (dále jen „Spolek“) je nezávislým sdružením rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Základní školy Jana Kubelíka, Neveklov (dále jen Školy) a dále přátel Školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze.


III.
Účel Spolku
1. Účelem Spolku je především:
● poskytovat účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání
● podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti
● sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy
● podporovat aktivity školy (soutěže, lyžařské a turistické kurzy apod.) a provoz školy
● vytvářet vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli
● podporovat sportovní aktivity žáků
● podporovat mezinárodní styky školy a studentské výměnné pobyty
● podporovat sociálně slabší žáky
● podporovat nadané žáky
● organizovat nebo pomáhat s organizací kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky a rodiče
● pomáhat škole při získávání dárců a sponzorů


IV.
Členství, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností.
2. Vznik členství ve Spolku: členem se stávají rodiče a zákonní zástupci žáků Školy automaticky zaplacením členského příspěvku, ostatní osoby se stávají členy Spolku podáním písemné přihlášky Výboru Spolku.
3. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na činnosti Spolku, účastnit se valné hromady, volit a být volen do orgánů Spolku, vyjadřovat své názory, náměty a připomínky k činnosti Spolku a osobně se účastnit jejich projednávání.
4. Každý člen je povinen dodržovat stanovy Spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do kterých byl zvolen, platit členský příspěvek za žáka navštěvujícího školu na školní rok ve výši, která byla schválena členskou schůzí ve
2
stanovené lhůtě. Členský příspěvek se netýká přátel a ostatních osob, které jsou členy Spolku, účastní se jeho činnosti, ale nemají žáka, studujícího na škole.
5. Členství zaniká automaticky ukončením studia žáka ve škole nebo doručením písemné žádosti o ukončení členství Výboru Spolku, vyloučením ze Spolku pro neplacení členského příspěvku (rozhoduje Výbor Spolku), úmrtím člena, zánikem spolku.
6. Při ukončení členství nebo vyloučení člena Spolku mu nevzniká nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku.

V.
Orgány Spolku
1.
Nejvyšší orgán Spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Členové na ní uplatňují své právo rozhodovat o náležitostech Spolku.
2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
3. Do působnosti členské schůze patří:
● rozhodovat o přijetí a změně stanov Spolku
● určovat výši členských příspěvků
● volit Předsedu a členy Výboru
● schvalovat hospodaření Spolku za uplynulý rok
● schvalovat zprávu o činnosti Spolku za uplynulé období
● rozhodnout o zániku Spolku
4. Členskou schůzi svolává Předseda nejméně jedenkrát do roka.
5. Oznámení o konání členské schůze s určením místa a času konání musí být oznámeno členům Spolku písemně (např. v Žákovských knížkách) nebo elektronicky nejméně 15 dnů před jejím konáním, současně bude zveřejněno na webových stránkách Školy,
6. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době usnášení, přičemž každý člen Spolku má při rozhodování 1 hlas.
7. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.
2.
Statutární orgán Spolku
1. Statutární orgán Spolku je kolektivní a tvoří jej výbor Spolku. Výbor Spolku řídí činnost Spolku a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.
2. Výbor má 7 členů (předseda, místopředseda, hospodář, revizor a tři členové výboru) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 1 roku. Opětovné zvolení je možné. Každý z členů Výboru může z funkce odstoupit.
3. Výbor připravuje plán činnosti, zprávu o činnosti, navrhuje výši členského příspěvku, vede evidenci členů, rozhoduje o přijetí členů na základě písemné přihlášky.
4. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Schůzi Výboru svolává předseda, nebo jím pověřený člen Spolku. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů. Pro přijetí usnesení se požaduje nadpoloviční
3
většina přítomných členů. Při rovnosti počtu hlasů, rozhoduje hlas Předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
5. Na schůzi Výboru jsou vždy zváni všichni delegáti za jednotlivé třídy.
6. Z jednání Výboru je pořízen zápis, který se ukládá v sídle Spolku.
3.
Delegát
1. Delegátem se stává zákonný zástupce žáka Školy, který je zvolen v jednotlivých třídách Školy jako třídní důvěrník nadpoloviční většinou přítomných. Rodiče a zákonní zástupci žáků Školy volí delegáty na první třídní schůzce veřejnou volbou.
2. Delegát přenáší do výboru Spolku stanoviska schůzek rodičů a zákonných zástupců jednotlivých tříd Školy, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách rodičů a zákonných zástupců třídy informuje členy o jednání výboru Spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.
3. Delegát může ze své funkce odstoupit, v tom případě je na nejbližší třídní schůzce zvolen nový delegát.
4.
Předseda
1. Předseda zastupuje Spolek navenek. Je volen Členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) na jeden rok.
2. Předseda připravuje podklady pro jednání Výboru, svolává a řídí jeho jednání.
3. Předseda svolává a vede Členskou schůzi (nebo shromáždění delegátů), ověřuje její usnášeníschopnost a zajišťuje pořízení zápisu z jejího jednání.
4. Předseda může být ve své činnosti zastoupen místopředsedou Výboru.
5.
Další volené orgány
1. Hospodář – zajišťuje a kontroluje vedení účetní evidence, odpovídá za vynakládání finančních prostředků v souladu s cíli a stanovami Spolku a v souladu s právními předpisy, předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření Spolku.
2. Revizor – kontroluje účetní evidenci minimálně jednou ročně, kontroluje rozhodnutí Výboru a činnost Předsedy, zda jsou v souladu se stanovami a právními předpisy, přezkoumává rozhodnutí Výboru, předkládá Výboru zprávy ze své činnosti.
3. Místopředseda – zastupuje Předsedu v případě jeho nepřítomnosti.


VI.
Správní rok
1. Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

VII.
Hospodaření
1. Zdroje majetku Spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, z fondů EU, příjmy z akcí pořádaných Spolkem.
2. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny v hotovosti a na bankovním účtu odděleně od finančních prostředků Školy.
3. Čerpání a použití prostředků je prováděno dle schváleného rozpočtu a na základě rozhodnutí Výboru nebo Členské schůze. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v odstavci III. těchto stanov.
4. Dispoziční právo k účtu Spolku má předseda a hospodář.
5. Zprávu o hospodaření předkládá Výbor jednou ročně Členské schůzi.
6. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.


VIII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. O zániku Spolku rozhoduje Členská schůze. Výbor provede všechny úkony spojené se zánikem Spolku a se změnami ve spolkovém rejstříku. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky Spolku.
3. Zánik Spolku ohlásí předseda Výboru řediteli Školy.
4. Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne Základní škole Jana Kubelíka, Neveklov na financování mimoškolních aktivit žáků.


IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly vypracovány v souladu se zákonem 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, nabývají platnosti dnem schválení Členskou schůzí.
3. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze ve formě písemných číslovaných dodatků.
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.


V Neveklově 16. 2. 2017
předseda Spolku: Mgr. Markéta Doušová